NOI2006最大获益

Posted on By 二价氢

无力吐槽递归的效率233333

对比:

下面是递归的具体耗时:

接着是非递归的具体耗时

(评测参数为g++ -o profit.exe profit.cpp -O2

好了,下面是具体模型(网络流讲做法无意义!)

例:

个项目和个员工。做项目可以获得元,但是必须雇用若干个指定的员工。雇用员工需要花费元,且一旦雇用,员工可以参加多个项目的开发。问经过合理的项目取舍,最多能挣多少钱。

这种模型称为“蕴含式最大获利问题”,应套用最大权闭合子图的建模方法解决,参见:【POJ 2987 Firing】 最大权闭合子图

下面是AC-Code

注意被注释掉的两个函数,它们是递归式的Dinic,这里需要采用非递归的Dinic以防超时(原因见上面啊QwQ)

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
using namespace std;
const int maxn=55010,maxm=(50010*3+5010)*2;
const int s=0,delta=5000,inf=255;
struct edge{int s,t,v,o,n;}e[maxm];
int head[maxn],cur[maxn],path[maxn],path_n,te;
int n,m,t;
int p[5005],sigmap;
int lay[maxn];
void ae(int s,int t,int v)
{
  int e1,e2;
  e1=te++;e2=te++;
  e[e1].s=s;e[e1].t=t;e[e1].v=v;e[e1].n=head[s];e[e1].o=e2;head[s]=e1;
  e[e2].s=t;e[e2].t=s;e[e2].v=0;e[e2].n=head[t];e[e2].o=e1;head[t]=e2;
}
bool build()
{
  int u;
  memset(lay,-1,sizeof(lay));
  queue <int>Q;
  Q.push(s);lay[s]=0;
  while (!Q.empty())
  {
    u=Q.front();Q.pop();
    for (int c=head[u];~c;c=e[c].n)
      if (e[c].v&&lay[e[c].t]==-1)
      {
        lay[e[c].t]=lay[u]+1;
        Q.push(e[c].t);
      }
  }
  return lay[t]!=-1;
}
/*
int find(int u,int low)
{
  if (u==t)
    return low;
  int ans=0,tans;
  for (int c=head[u];(~c)&&low;c=e[c].n)
    if (lay[e[c].t]==lay[u]+1&&(tans=find(e[c].t,min(low,e[c].v))))
    {
      e[c].v-=tans;
      e[c^1].v+=tans;
      ans+=tans;
      low-=tans;
    }
  return ans;
}
int dinic()
{
  int ans=0,tans;
  while (build())
    while (tans=find(0,inf))
      ans+=tans;
  return ans;
}*/
int dinic()
{
  int ret=0;
  while (build())
  {
    int path_n=0;
    int x=s;
    memcpy(cur,head,sizeof(cur));
    while (1)
    {
      if (x==t)
      {
        int mink=-1,delta=inf;
        for (int i=0;i<path_n;i++)
        {
          if (e[path[i]].v<delta)
          {
            delta=e[path[i]].v;
            mink=i;
          }
        }
        for (int i=0;i<path_n;i++)
        {
          e[path[i]].v-=delta;
          e[path[i]^1].v+=delta;
        }
        ret+=delta;
        path_n=mink;
        x=e[path[path_n]].s;
      }
      int ep;
      for (ep=cur[x];~ep;ep=e[ep].n)
      {
        if (e[ep].v)
        {
          int y=e[ep].t;
          if (lay[y]==lay[x]+1)
            break;
        }
      }
      cur[x]=ep;
      if (~ep)
      {
        path[path_n++]=ep;
        x=e[ep].t;
      }else
      {
        if (!path_n)
          break;
        lay[x]=-1;
        --path_n;
        x=e[path[path_n]].s;
      }
    }
  }
  return ret;
}
int main()
{
  //freopen("profit.in","r",stdin);
  //freopen("profit.out","w",stdout);
  int i,ans=0;
  int a,b,c;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  t=m+n+1;
  memset(head,-1,sizeof(head));
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&c);
    ae(i+m,t,c);
  }
  for (i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    ae(i,a+m,inf);
    ae(i,b+m,inf);
    ae(s,i,c);
    ans+=c;
  }
  printf("%d\n",ans-dinic());
  return 0;
}

AC通道