Cf Round 335 Div.1 B. Lazy Student

Posted on By 二价氢

#题目大意 给定若干的边权和这条边是否在最小生成树里的信息,要求复原出一个图,使其的最小生成树之一符合输入

#思路 将所有边按照边权排序,同时使得被选中的边尽量靠前 然后我们可以让最小生成树是一颗菊花树 答案不存在的情况就是,到排序后的第 条边的时候已经得到了一个 个节点的完全图,但得到的边是未被选中的 添加不在最小生成树上的边可以按照 这样的顺序 #Code

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 100000 + 5;
const int maxm = 100000 + 5;
struct edge{
  int id, w, sel;
  int u, v;
}e[maxm];
int n, m;
int maxconn = 1;
int curru = 2, currv = 2;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    e[i].id = i;
    cin >> e[i].w >> e[i].sel;
  }
  sort(&e[0], &e[m],
      [](const edge &a, const edge &b)
      {return a.w < b.w || (a.w == b.w && a.sel > b.sel);});
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    if (e[i].sel)
    {
      maxconn++;
      e[i].u = maxconn;
      e[i].v = 1;
    } else {
      if (curru == currv)
      {
        currv ++;
        curru = 2;
      }
      if (currv > maxconn) {cout << "-1\n";return 0;}
      e[i].u = currv;
      e[i].v = curru;
      curru++;
    }
  }
  sort(&e[0], &e[m],
      [](const edge &a, const edge &b)
      {return a.id < b.id;});
  for (int i = 0; i < m; i++)
    cout << e[i].u << " " << e[i].v << "\n";
  return 0;
}