CodeForces 618E Robot Arm

Posted on By 二价氢

题目大意

开始时,平面上有个点,第个点的坐标为,现在要完成以下操作

 1. 范围内的点向方向移动个单位,并输出的位置

 2. 范围内的点向绕顺时针旋转度,并输出的位置

做法

考虑只有1个点的情况,那么问题就是:

 1. 将这个点绕原点旋转

 2. 将这个点移动

我们都知道怎么去完成它,现在我们可以看出这个问题涉及到区间修改,是要用线段树之类的数据结构完成的,那么,怎么样才能使得它有区间修改的性质呢?

由线性代数的知识,我们可以知道,如果将点表示为一个行向量,那么将这个点绕旋转角度,得到的新点可以用下面这个式子计算:

而如果是要将点移动,那么更加简单:

利用矩阵乘法满足结合律的性质,我们可以轻松地实现区间的修改操作

值得注意的一点就是,矩阵的乘法不满足交换律,所以在后面进行的操作在计算时要严格在前面进行的操作后面乘上去,因此也不能使用树状数组,而必须使用线段树(好浪费)

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ls( _ ) ( ( _ ) << 1 )
#define rs( _ ) ( ls( _ ) | 1 )
const int maxn = 300000 + 5;
const double pi = acos(-1);
int n, m;
char buf[256];
struct mat{
  double a[3][3];
  mat(const bool _ = false) {
    memset(a, 0, sizeof(a));
    if (_) a[0][0] = a[1][1] = a[2][2] = 1.;
  }
  mat operator * (const mat &_) {
    mat ret;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      for (int j = 0; j < 3; j++)
        for (int k = 0; k < 3; k++)
          ret.a[i][k] += a[i][j] * _.a[j][k];
    return ret;
  }
}seg[maxn * 4];

void pushdn(int x) {
  seg[ls(x)] = seg[ls(x)] * seg[x];
  seg[rs(x)] = seg[rs(x)] * seg[x];
  seg[x] = mat(true);
}

void segadd(int x,int l, int r, int ql, int qr, const mat &_) {
  if (ql == l && r == qr) {
    seg[x] = seg[x] * _;
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  pushdn(x);
  if (qr <= mid) segadd(ls(x), l, mid, ql, qr, _);
  else if (ql > mid) segadd(rs(x), mid + 1, r, ql, qr, _);
  else segadd(ls(x), l, mid, ql, mid, _),
    segadd(rs(x), mid + 1, r, mid + 1, qr, _);
}

mat segget(int x, int l, int r, int _) {
  if (l == r) {
    return seg[x];
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if (_ <= mid) return segget(ls(x), l, mid, _) * seg[x];
  else return segget(rs(x), mid + 1, r, _) * seg[x];
}

void add(int x, const mat &r) {segadd(1, 0, n, x, n, r);}
mat get(int x) {return segget(1, 0, n, x);}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  mat work;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < maxn * 4; i++) {
    mat &f = seg[i];
    f.a[0][0] = f.a[1][1] = f.a[2][2] = 1;
  }
  work.a[0][0] = n;
  work.a[0][1] = 0;
  work.a[0][2] = 1;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int x, y, z;
    cin >> x >> y >> z;
    if (x == 1) {
      mat cur, pre, nxt(true);
      double dx, dy, dg;
      cur.a[0][0] = y;
      cur.a[0][1] = 0;
      cur.a[0][2] = 1;
      pre.a[0][0] = y - 1;
      pre.a[0][1] = 0;
      pre.a[0][2] = 1;
      cur = cur * get(y);
      pre = pre * get(y - 1);
      dx = cur.a[0][0] - pre.a[0][0];
      dy = cur.a[0][1] - pre.a[0][1];
      dg = atan2(dy, dx);
      nxt.a[2][0] = cos(dg) * z;
      nxt.a[2][1] = sin(dg) * z;
      work = work * nxt;
      add(y, nxt);
    }
    else if (x == 2) {
      mat cur, nxt;
      double deg = z * pi / 180;
      double cdeg = cos(deg), sdeg = sin(deg);
      cur.a[0][0] = y - 1;
      cur.a[0][1] = 0;
      cur.a[0][2] = 1;
      cur = cur * get(y - 1);
      nxt.a[0][0] = cdeg;
      nxt.a[0][1] = -sdeg;
      nxt.a[2][0] = (1 - cdeg) * cur.a[0][0] - sdeg * cur.a[0][1];
      nxt.a[1][0] = sdeg;
      nxt.a[1][1] = cdeg;
      nxt.a[2][1] = sdeg * cur.a[0][0] + (1 - cdeg) * cur.a[0][1];
      nxt.a[2][2] = 1;
      work = work * nxt;
      add(y, nxt);
    }
    sprintf(buf, "%.8f %.8f\n", work.a[0][0], work.a[0][1]);
    cout << buf;
  }
}